27 октомври

вторник

09.30 - 10.00

Регистрация на участниците

10.00 - 10.30

Откриване и поздравителни адреси от проф. д-р инж. П. Моллов - Ректор на УХТ, проф. д-р Георги Георгиев, двмн - Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, и
проф. д-р Паскал Желязков, двмн - Изпълнителен директор на БАБХ

10.30 – 11.00

Иновативни подходи за осигуряване на безопасността в хранителната верига - проф. д-р Ангел Ангелов, Университет по хранителни технологии

11.00 – 11.25

Храни и здраве - от лечениe към превенция – акад. дбн Атанас Атанасов, Съвместен геномен център

11.25 - 11.50

Защо е важно да намалим хранителните си отпадъци и как да го направим? - Драгомира Раева, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект "Твоята храна"

11.50 - 13.00

Обяд - Кулинарно ателие - готвене без отпадъци и с пълноценно използване на продуктите; Обяд за всички участници в семинара, приготвен от студенти и преподаватели в учебната кухня на УХТ по проект "Твоята храна"

13.00 - 13.30

Рискове за здравето на хората, свързани с консумацията на миди –
д-р Светлана Черкезова, Център за оценка на риска по хранителната верига, Министерство на земеделието, храните и горите

13.30 - 13.55

Официален контрол – методи и правила – д-р Александрина Борисова, Българска агенция по безопасност на храните

13.55 - 14.20

Хепатит Е – подценяван риск за здравето на хората - д-р Дора Петлова Даскалова, Център за оценка на риска по хранителната верига, Министерство на земеделието, храните и горите

14.20 - 14.45

Определяне на замърсители в храни и фуражи чрез методите на атомната спектрометрия, Регламенти (ЕО) 1881 и 333 - доц. д-р Веселин Кметов, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

14.45 - 15.15

Кафе пауза, разглеждане на изложба и постери

15.15 - 15.40

Качествен контрол и хигиенен мониторинг в хранително-вкусовата промишленост с Мерк - Татяна Мищалова, Мерк България ЕАД

15.40 - 16.10

Автентичност на храните и етикетиране. Европейски портали за информиране. Негативни претенции и концепция "чист етикет" – доц. д-р Величка Гочева, Университет по хранителни технологии

16.10 – 16.40

Обявяване на хранителна стойност - изисквания на Регламент 1169/2011 – д-р Кремена Стоева, Българска агенция пo безопасност на храните

16.40 - 17.00

Въпроси и дискусия

19.00

Официална вечеря

28 октомври

сряда

09.00 - 09.30

Обективни лабораторни тестове за сензорно качество на храните – връзка с европейското законодателство –
доц. д-р инж. Дида Исерлийска, Институт по консервиране и качество на храните

09.30 – 09.55

Приложението на секвенирането от следващо поколение (NGS) при идентификация на патогенни микроорганизми в контаминирани храни и техния генотипен анализ чрез метагеномно секвениране - д-р Теодор Замфиров м.д, ЕЛТА– 90 ООД

09.55 - 10.20

Развитие на Системите за управление на безопасността на храните – FSMA, Food security - инж. Деница Костова, Европейски институт за риск политика

10.20 - 10.45

Контрол на безопасността при производство на напитки и спирт -
доц. д-р Христо Спасов, Университет по хранителни технологии

10.45 - 11.15

Кафе пауза, разглеждане на изложба и постери

11.15 - 11.40

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи - Иван Марков, Биоком Трендафилов ЕООД

11.40 - 12.05

Приложение на дигитализация в хранителната верига - Светлана Боянова, Институт за агростратегии и иновации

12.05 - 12.30

Микрочастици от пластмаса като замърсител в храните. Възможности за определяне и спектрална идентификация – Константин Докторов, Т.Е.А.М. ООД.

12.30 - 13.30

Обедна почивка, снимка на участниците

13.30 - 13.55

Автоматизирани методологии за анализ на органични замърсители в храни - Борислав Арнаудов, Т.Е.А.М. ООД

13.55 - 14.20

PCR-базирани техники за детекция и количествено определяне на биологични обекти с приложение в анализа на хранителни продукти и суровини - гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

14.20 - 14.45

Акриламид в храни – доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи

14.45 - 15.10

Фирмена презентация

15.10 - 15.35

Биосигурност при месо и месни продукти чрез съвременните методи на лабораторната практика -
доц. д-р Тодор Стоянчев,
Тракийски университет

15.35 - 16.00

Въпроси, дискусия и връчване на сертификати

29 октомври

четвъртък

Група А 09.00 – 12.00

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи –
Николай Великов,
Биоком Трендафилов ЕООД

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Въвеждане на оценителите в концепцията за сензорна оценка. Скалиране, калибриране и оценяване на избрани хранителни продукти -
доц. д-р инж. Дида Исерлийска, Институт по консервиране и качество на храните

Група Б 08.00 – 12.00

Детекция на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR метод –
гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Детекция на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR метод –
гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

30 октомври

петък

Група Б 9.00 - 12.00

Иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи -
Николай Великов,
Биоком Трендафилов ЕООД

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Въвеждане на оценителите в концепцията за сензорна оценка. Скалиране, калибриране и оценяване на избрани хранителни продукти -
доц. д-р инж. Дида Исерлийска, Институт по консервиране и качество на храните

Група А 8.00 - 12.00

Детекция на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR метод -
гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

12.00 – 13.00

Обедна почивка

13.00 – 18.00

Детекция на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR метод -
гл. ас. д-р Петя Стефанова, Университет по хранителни технологии

М Е Д И Й Н И    П А Р Т Н Ь О Р И